top of page

Ehdot

1. Yleistä

1.1 Nämä yleiset käyttöehdot (jäljempänä “Ehdot”) koskevat Virtual Design Rendering Oy (jäljempänä “Palveluntarjoaja”; “Visign”) tarjoaman palvelun  (“Palvelu”) käyttöä. Palvelu voi sisältää Asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) kohteen virtuaalikierroksen, valokuvat ja pohjakuvan tai muun visuaalisen valokuvaus- tai videotuotteen. Palvelua voit käyttää esimerkiksi ottamalla yhteyttä meihin, jolloin luomme sinulle tunnukset tilausjärjestelmäämme ja jota kautta voit tehdä Tilauksia tai käyttämällä mobiilisovellusta (“Mobiilisovellus”). Asiakas ja Palveluntarjoaja sopivat Palvelun sisällöstä tarkemmin yhdessä kunkin tilauksen yhteydessä. 

1.2 Digitaaliseen Stailaukseen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi Digitaalisen Stailauksen ehtoja, jotka hyväksyt erikseen tilatessasi Digitaalisen Stailauksen. Tarjoamme Mobiilisovelluksen emoyhtiömme CubiCasa Oy:n kautta ja sen käyttöä koskevat CubiCasa Oy:n käyttöehdot ja tietosuojaseloste. 

 

1.3 Näitä ehtoja sovelletaan, ellei Asiakkaan kanssa ole yksityiskohtaisemmin asiasta sovittu. 

1.4 Palvelun käyttäminen edellyttää, että Asiakas (”Asiakas”) toimittaa Palvelun pyytämiä tietoja, kuten yhteys- tai muut Palvelun käyttämiseksi tarvittavat tiedot. Meille on tärkeää, että tiedot ovat täsmällisiä ja oikein. Jos nämä tiedot muuttuvat, Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa muuttuneet tiedot Palveluntarjoajalle.

1.5 Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä Ehtoja aika ajoin ja kulloinkin voimassa oleva versio löytyy Palveluntarjoajan internetsivulta. Käyttämällä Palvelua Asiakas hyväksyy kulloisenkin Palvelun käyttämishetkellä voimassaolevat Ehdot. Jos Ehtojen muutos on merkittävä, voi Palveluntarjoaja oman harkintansa mukaan tiedottaa Asiakasta Ehtojen muutoksesta valitsemallaan tavalla.

1.6 Sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja Asiakkaan ominaisuudessa käyttämällä Palvelua. Jos käytät Palvelua jonkin organisaation puolesta, sitoudut näihin Ehtoihin kyseisen organisaation puolesta ja vakuutat, että sinulla on oikeus saattaa organisaatio sopimuksen osapuoleksi. Palvelua voi käyttää vain täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen ja näiden Ehtojen mukaisesti. 

1.7 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Asiakkaan logoa ja nimeä referenssinään ellei Asiakas erikseen kiellä referenssikäyttöä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle.

2. Palvelu

2.1 Tarjottava Palvelu voi muuttua sitä mukaan, kun Palveluntarjoaja edelleen kehittää Palvelua.  

2.2 Palveluntarjoajalla on oikeus Asiakasta kuulematta estää pääsy Palveluun tai poistaa Palveluun tallennettua Informaatiota, jos Palveluntarjoajalla on epäilys, että Palveluun tallennetaan sopimatonta Informaatiota, muiden käyttäjien Palvelun käyttö voi vaarantua tallennetun Informaation johdosta tai näitä Ehtoja rikotaan.

2.3 Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun jatkuvasti käytettävissä, mutta voi keskeyttää Palvelun käytön tai muuttaa palvelun sisältöä aina kun se nähdään tarpeelliseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen muun muassa asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden johdosta tai turvallisuusuhkan johdosta tai lain tai muun viranomaisvaatimuksen tai -ohjeistuksen johdosta.

3. Palvelun omistusoikeus

Ohjelmisto ja muu Palvelua koskeva teknologia sekä niiden muutokset ovat yksistään Palveluntarjoajan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja niitä voi suojata tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Palveluun liittyvään ohjelmistoon tai teknologiaan ei anneta Asiakaalle muuta oikeutta kuin näistä Ehdoista ilmenevä Palvelun käyttöoikeus. Näiden Ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää Palveluntarjoajan tai Palvelun toiminimiä, logoja, domainnimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Palveluntarjoajalla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta sille toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.

4. Asiakkaan luovuttaman materiaalin käyttöoikeus  

Asiakas säilyttää omistusoikeuden materiaaliin, jonka luovuttaa Palveluntarjoajalle Palvelun käytön yhteydessä (“Asiakkaan Materiaali”). 

Jotta Palveluntarjoaja voi tarjota laadukasta Palvelua Asiakkailleen, Asiakas antaa Palveluntarjoajalle kaikkeen Asiakkaan Materiaaliin ei-yksinomaisen, peruuttamattoman, lisämaksuttoman, maailmanlaajuisen ja ajallisesti rajoittamattoman oikeuden hyödyntää materiaalia vapaasti Palveluntarjoajan liiketoiminnassa. Tämä oikeus sisältää oikeuden vapaasti edelleenluovuttaa ja muokata materiaalia.

 

 

5. Asiakkaalle tuotettavan materiaalin käyttöoikeus

Omistusoikeus Asiakkaalle tuotettavaan materiaaliin säilyy Palveluntarjoajalla ja/tai kolmannella osapuolella (“Palveluntarjoajan Materiaali”). Asiakkaan tulee aina mainita Palveluntarjoaja valokuvien lähteenä. Tämä tarkoittaa sitä, että Palveluntarjoajan toimittamasta materiaalista ei saa poistaa Palveluntarjoajan logoa:

I) Virtuaalikierros

Palveluntarjoaja takaa Asiakkaalle Virtuaalikierrokseen peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää virtuaalikierrosta Matterportin alustalla ja hyödyntää alustan toiminnallisuuksia, kuten mahdollisuutta upottaa Virtuaalikierros omalle nettisivulle.


II) Muu materiaali

Palveluntarjoaja takaa Asiakkaalle muuhun Palveluntarjoajan toimittamaan materiaaliin kuin Virtuaalikierrokseen peruutettavissa olevan ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palveluntarjoajan Materiaalia liiketoiminnassaan.

6. Asiakkaan velvollisuudet Palveluun liittyen 

6.1 Asiakkaan velvollisuutena on kustannuksellaan hankkia ja ylläpitää Palvelun käyttämiseksi tarvittavat laitteet, yhteydet ja ohjelmistot.
 

6.2 Asiakas on yksin vastuussa Palvelun käytöstä, yhteentoimivuudesta, Asiakkaan Materiaalin sisällöstä ja Palvelua hyödyntäen tehdystä tietojen vaihdosta ja toimittamisesta. Asiakkaan tulee itse suojata informaatio ja huolehtia varmuuskopioista. Palveluntarjoajalla ei ole vastuuta informaation katoamisesta tai tuhoutumisesta tai informaation palauttamisesta tai tallentamisesta johtuvista kuluista.

 

6.3 Asiakas ei saa käyttää Palvelua häirintään, uhkauksiin tai toisena esiintymiseen. Asiakas ei saa ladata, lähettää, välittää tai muutoin saattaa toisten saataville (a) laitonta, haitallista, uhkaava, syrjivää, herjaavaa, säädytöntä, mautonta, rasistista, paheksuttavaa tai toisen yksityisyyttä loukkaavaa sisältöä tai (b) toisen immateriaalioikeuksia loukkaavaa sisältöä tai (c) roskapostia, mainoksia tai vastaavaa sisältöä. Asiakas ei saa ladata tai välittää viruksia, matoja, troijalaisia tai mitään haittakoodia. Asiakas ei saa rikkoa soveltuvaa lainsäädäntöä eikä käyttää Palvelua mihinkään laittomaan tai kiellettyyn tarkoitukseen.

 

 

7. Vakuutukset ja korvausvelvoite

7.1 Asiakas vakuuttaa, että (a) sillä on kaikki tarvittavat oikeudet käyttää, hyödyntää ja levittää Asiakkaan Materiaalia Palvelun avulla ja näiden Ehtojen mukaisesti ja (b) Asiakkaan Materiaali ei loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia.

 

7.2 Asiakas vastaa kaikista kuluista ja Palveluntarjoajalle tai sen konserniyhtiölle esitetyistä vaateista ja vaatimuksista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti Asiakkaan Materiaalista tai Asiakkaan näiden Ehtojen rikkomisesta. Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan puolustautua itse edellä mainittuja vaateita vastaan.

 

7.3 Jos Asiakas tekee Palveluntarjoajan materiaaliin muutoksia, Asiakas vastaa tehdyistä muutoksista.

 

 

8. Vastuunrajoitus

Asiakas käyttää Palvelua omalla riskillä, Palvelu toimitetaan sellaisenaan eikä Palveluntarjoaja anna mitään takuuta tai vakuutuksia Palveluun, Palvelun tuloksiin, laatuun, kolmannen oikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun liittyen.
 

Palveluntarjoaja ei ole Asiakasta kohtaan vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mikäli Palveluntarjoaja katsottaisiin laista johtuen vastuulliseksi Palvelusta, Palveluntarjoajan enimmäisvastuu Asiakasta kohtaan on viisikymmentä Euroa.

 

 

9. Force majeure

Palveluntarjoajalle on oikeus siirtää toimituspäivää tai purkaa sopimus tai muuttaa Palvelua ilman että siitä aiheutuu seuraamuksia Palveluntarjoajalle, mikäli se on estynyt liiketoimintansa harjoittamisesta syystä, jota sillä ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on siitä riippumaton. Tällainen tapahtuma voi olla muun muassa sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, toimittajan viivästys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

 

 

10. Luottamuksellisuus

Osapuolet tai heidän työntekijät tai konserniyhtiöt eivät saa käyttää tai ilmaista toisen osapuolen luottamuksellista tietoa kolmannelle muutoin kuin näiden Ehtojen mukaisesti. Osapuolten on käsiteltävä toisen osapuolen luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin ne käsittelevät omaa luottamuksellista tietoaan, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella.

 

 

11. Siirtäminen

Asiakas ei voi siirtää näitä Ehtoja tai osapuolten välistä sopimusta ilman Palveluntarjoajan kirjallista etukäteen antamaa suostumusta. Palveluntarjoaja voi siirtää Ehdot ja osapuolten välisen sopimuksen kolmannelle.

Se, että osapuoli jättää käyttämättä näihin Ehtoihin perustuvan oikeutensa, ei rajoita osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota kyseiseen tai muuhun oikeuteensa.

 

 

12. Voimassaolo

Nämä Ehdot tulevat voimaan, kun ne on julkaistu. Ehdot soveltuvat niin kauan kuin Palvelua käytetään.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa nämä Ehdot ja osapuolten välisen sopimuksen välittömästi mikäli Asiakas (i) asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai tulee pysyvästi maksukyvyttömäksi, tekee velkojia suosivia siirtoja tai toimenpiteitä tai (ii) rikkoo olennaisesti Ehtojen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan tästä huomautuksen.

 

 

13. Soveltuva laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin ja osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki näistä Ehdoista tai osapuolten välisestä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettelyn paikkakunta on Helsinki ja menettelyn kielenä käytetään suomea, tai jos toinen osapuoli ei ole suomalainen yhtiö, käsittelykielenä on englanti. Välimiehen antama tuomio on lopullinen, molempia Osapuolia sitova ja sen voi panna täytäntöön mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin.  Osapuolella on oikeus hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä. 

bottom of page